Categorïau
Blog

Adnabod arwyddion anaf moesol 

Yma, rydym ni’n edrych ar rai o’r sbardunau a’r cysyniadau allweddol sy’n gysylltiedig ag anaf moesol, “…un o’r heriau mwyaf a adroddwyd gan staff gofal iechyd rheng flaen Gwasanaeth Iechyd Gwladol y DU…” (Williamson et al, 2021).

Categorïau
Blog

Dwi’n dechrau teimlo mwy fel fi fy hun eto

Roedd Rachel yn nyrs arbenigol mewn Gofal Dwys. Nid tan iddi ddechrau profi symptomau gorludded meddyliol a chorfforol y gofynnodd am gymorth drwy ei meddyg teulu, a’i cyfeiriodd at Canopi.

Categorïau
Newyddion

Dyma Canopi: dyfodol HHP Cymru

Rydyn ni’n ehangu! Mae ein gwasanaeth yma i gefnogi holl staff gofal cymdeithasol a staff y GIG yng Nghymru.

Oherwydd y newidiadau cyffrous hyn, roeddem yn meddwl ei bod yn bryd cael enw newydd. Dyma Canopi…

Categorïau
Blog

5 peth efallai nad ydych yn gwybod am orbryder

Anhwylderau gorbryder yw’r anhwylder iechyd meddwl mwyaf cyffredin yn y DU.

Categorïau
Blog

Cwrdd â’n Gwirfoddolwr Cymorth Cymheiriaid: Michael

Mae Michael, Seicolegydd Siartredig sydd wedi ymddeol, yn rhannu ei brofiad o fod yn Ddarparwr Cymorth Cymheiriaid gyda HHP Cymru.

Categorïau
Blog

Pum ffordd y gallwn ofalu am ein hiechyd meddwl dros y Nadolig

Ar ôl Nadolig y llynedd, ynghanol cyfnod clo, bydd croeso mawr i ddathliadau mwy “normal” eleni. Fodd bynnag, tra bydd y dathlu gyda ffrindiau a theulu yn gyfnod llawen i lawer, bydd yn dod â heriau iechyd meddwl i eraill.

Categorïau
Blog

Iechyd meddwl ar reng flaen COVID-19

Mae astudiaeth barhaus o iechyd meddwl yn ystod y pandemig wedi canfod bod 62% o oedolion wedi nodi eu bod yn dioddef o orbryder neu’n teimlo’n bryderus o ganlyniad i COVID-19 ar ôl y don gyntaf ym mis Mawrth 2020. Y prif resymau a roddwyd am y teimladau hyn o orbryder oedd: mynd yn sâl, […]

Categorïau
Blog

Angen help? Cymorth cyfrinachol am ddim i ddefnyddwyr alcohol

A wyddoch, ar gyfer dynion a menywod, y dylid argymell nad ydym yn yfed mwy na 14 uned o alcohol yr wythnos?

Ond beth yn union yw uned a phryd mae’n ormod?

Categorïau
Blog

Doeddwn i ddim yn gwybod bod gen i Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD): cyfrif personol

O brofi trawma trwy drasiedi bersonol yn ogystal â gweithio mewn amgylchedd lle roedd llawer o straeon, cafodd Amanda ei hun yn byw mewn cyflwr cyson o ofn.

Mae hi wedi bod mor garedig â rhannu ei phrofiad o wasanaeth HHP Cymru a’r hyn a’i harweiniodd at geisio cefnogaeth i’w hiechyd meddwl.

Categorïau
Blog

5 ffactor a allai fod yn effeithio ar eich cwsg

Mae cysylltiad agos rhwng iechyd meddwl a chwsg. Ar ôl noson dda o gwsg, rydyn ni’n deffro’n teimlo’n adfywiol yn gorfforol ac yn feddyliol, ond gall noson wael o gwsg ein gadael ni’n teimlo’n ddioglyd yn gorfforol ac yn isel yn feddyliol.

Categorïau
Blog

Cwrdd â’r bobl sydd yma i helpu: Dr Rob Morgan

Pan fyddwch yn cysylltu â Canopi am y tro cyntaf, byddwch yn sgwrsio ag un o’n meddygon cynghorol i’n helpu i ddeall y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch. Mae Dr Rob Morgan yn un o’r cynghorwyr hyn ac mae wedi rhannu ei stori am sut y daeth i weithio i Canopi. Mae Canopi yn cynnig […]

Categorïau
Blog

10 peth efallai nad oeddech chi’n eu gwybod am PTSD

Mae llawer o bobl yn meddwl am PTSD fel rhywbeth sy’n effeithio ar y rhai sydd wedi cael profiadau trawmatig wrth wasanaethu yn y lluoedd arfog, ond gall effeithio ar unrhyw un sydd wedi profi sefyllfa drawmatig. Anhwylder Straen wedi Trawma (PTSD) yw’r enw a roddir i set o symptomau y mae rhai pobl yn […]

Categorïau
Blog

Nid oedd lle yn fy mywyd i ofalu amdanof fy hun

Mae Sarah yn anaesthetydd ymgynghorol o dros ugain mlynedd o Gaerdydd. Mae Sarah yn rhannu sut y gwaethygwyd ei hiechyd meddwl gan anawsterau yn ei theulu a sut mae Canopi a’i gwasanaethau therapi wedi ei helpu i gael gafael ar y cymorth yr oedd ei angen arni i ymdopi. Mae Sarah wedi bod yn garedig […]

Categorïau
Blog

Pwysigrwydd cysylltu â natur er ein lles

Natur yw thema Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl eleni ac mae’r Athro Debbie Cohen, un o sylfaenwyr HHP Cymru, yn garedig iawn wedi rhannu rhai meddyliau ar ba mor bwysig yw hi i staff y GIG gysylltu â natur.

Categorïau
Newyddion

Cymorth iechyd meddwl am weithwyr y GIG yng Nghymru

Rydym yn falch o roi gwybod bod Iechyd i Weithwyr Proffesiynol Cymru (HHP Cymru), gwasanaeth cymorth i bob aelod staff GIG yng Nghymru, wedi ymuno ag Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol ym Mhrifysgol Caerdydd.