Datganiad Hygyrchedd

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan Canopi.

Prifysgol Caerdydd sy’n rhedeg y wefan hon ac fe’i hariennir gan Lywodraeth Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech chi allu:

  • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
  • chwyddo hyd at 300% heb i’r testun ollwng oddi ar y sgrin
  • llywiwch y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
  • gwrandewch ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin

Rydym wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall. Mae pob delwedd wedi cael disgrifiadau testun amgen i gefnogi darllenwyr sgrin. Ar hyn o bryd nid oes gennym unrhyw gynnwys trydydd parti anhygyrch wedi’i fewnosod.

Os ydych chi am newid gosodiadau eich cyfrifiadur i wneud gwefannau yn haws i’w defnyddio, mae’r ddwy wefan hon yn cynnig cyngor defnyddiol:

Bydd yr elusen AbilityNet yn eich helpu i addasu eich cyfrifiadur a’r ffordd rydych chi’n edrych ar wefannau mewn mwy fyth o ffyrdd fel y gallwch chi gael y gorau o’ch cyfrifiadur.

Ar y cyd ag AbilityNet, mae gan y BBC hefyd wefan gynhwysfawr o’r enw My Web My Way, sy’n darparu cyngor pellach ar sut y gallwch chi addasu gosodiadau eich cyfrifiadur.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Credwn fod pob rhan o’r wefan hon yn gwbl hygyrch.

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch chi ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordio sain neu braille:

Ebost: canopi@cardiff.ac.uk

Ffôn: 0800 058 2738

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi mewn 5 diwrnod gwaith.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon.

Os byddwch chi’n dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi’u rhestru ar y dudalen hon neu’n credu nad ydyn ni’n cwrdd â gofynion hygyrchedd, defnyddiwch ein ffurflen gyswllt i gysylltu neu gallwch ein ffonio ar 0800 058 2738

Gweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus â sut rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni’n bersonol

Ar hyn o bryd ni allwn ddarparu gwasanaeth cyfnewid testun i bobl sy’n B/byddar, â nam ar eu clyw neu sydd â nam ar eu lleferydd ac sy’n gweithio mewn lleoliadau anghysbell.

Cysylltwch â ni cyn ffonio a byddwn yn gwneud trefniadau i gefnogi’ch galwad orau ag y gallwn.

Cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen gyswllt hon.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Canopi wedi ymrwymo i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n llawn â chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1 – safon Lefel AA.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Ar hyn o bryd nid oes gan y wefan hon unrhyw gynnwys fideo byw.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 4 Tachwedd 2020. Fe’i hadolygwyd ddiwethaf ar 7 Ionawr 2021.

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 7 Ionawr 2021. Cynhaliwyd y prawf gan Brifysgol Caerdydd.

Fe wnaethon ni brofi pob tudalen o’r wefan.