Atgyfeirio

Mae Canopi yn darparu gwasanaeth cymorth iechyd meddwl cyfrinachol am ddim ar gyfer staff y GIG a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Sylwer nad ydym yn wasanaeth brys. Os oes angen help arnoch ar unwaith, cliciwch yma.  

Ffurflen atgyfeirio

Angen siarad? Os hoffech gael cymorth drwy Canopi, llenwch y ffurflen isod a byddwn yn anfon ebost atoch o fewn un diwrnod gwaith.

Noder: i’n helpu i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl, ni fydd Canopi fel arfer yn derbyn hunanatgyfeiriadau lle mae unigolion eisoes yn derbyn, ar fin dechrau, neu driniaeth neu therapi seicolegol a orffennwyd yn ddiweddar gan ddarparwr gofal arall neu ffynhonnell cymorth. Yn yr achosion hyn, byddem yn eich annog i drafod y rhesymau pam eich bod yn ceisio cymorth ychwanegol gyda’ch darparwr gofal presennol neu’ch meddyg teulu.

Atgyfeirio
Os ydych yn teimlo eich bod yn profi argyfwng, ffoniwch 999 neu ewch i’n tudalen ‘Help mewn argyfwng’.
Cyn cyflwyno eich atgyfeiriad, cadarnhewch y canlynol:
Cadarnhewch eich cyfeiriad e-bost eto yn y blwch isod. Rhaid i hyn fod yn gyfeiriad y mae gennych fynediad rheolaidd iddo.
Bydd y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio i benderfynu ar eich cymhwysedd ar gyfer y gwasanaeth, ac ni fydd eich cyflogwr yn cael ei hysbysu.

Beth sy’n digwydd nesaf?

  1. Ar ôl i chi gwblhau’r ffurflen atgyfeirio, byddwch chi’n derbyn e-bost cyn pen un diwrnod gwaith er mwyn i chi gadarnhau eich manylion. Bydd gofyn i chi lenwi ffurflen fer, lle bydd cwestiynau arni yn gofyn am eich cyflwr iechyd a sut rydych chi wedi bod yn teimlo’n ddiweddar.
  2. Unwaith y byddwn ni’n derbyn y ffurflen gennych chi, bydd dolen yn cael ei hanfon atoch chi er mwyn i chi allu trefnu apwyntiad gyda chynghorydd sy’n feddyg
  3. Pan fydd hi’n amser am eich apwyntiad, bydd y Cynghorydd sy’n Feddyg yn eich ffonio chi o rif preifat (“withheld”). Gwiriwch eich post sothach fel eich bod chi ddim yn colli ein negeseuon e-bost. 

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw pwrpas apwyntiad Meddyg Cynghorol? 

Nod yr apwyntiad gyda’r Meddyg Cynghorol yw cael trafodaeth mewn amgylchedd diogel a chyfrinachol a gwrando ar y materion sydd gennych. Yna gallwn benderfynu a all ein gwasanaeth eich helpu ymhellach. 

Os nad ydych yn addas ar gyfer ein gwasanaeth, gallwn ymchwilio ymhellach er mwyn canfod a oes llwybrau mwy priodol i chi gael help.

Argaeledd Meddygon Cynghorol

Mae apwyntiadau Meddygon Cynghorol Canopi ar gael rhwng 9am ac 8pm ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc). 

Nid wyf wedi derbyn cadarnhad fy apwyntiad

Caniatewch hyd at un diwrnod gwaith i dderbyn eich e-bost cadarnhau a gwiriwch eich ffolder post sothach cyn cysylltu â’r tîm.

Ble bydd fy manylion yn cael eu rhannu?

Mae Canopi yn wasanaeth cyfrinachol. I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio ac yn gofalu am eich data, ewch i’n polisi preifatrwydd.