Atgyfeirio

Cyn mis Ebrill 2022, roedd ein gwasanaeth yn cael ei adnabod fel Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru (HHP Cymru).

Gwnaethom ehangu i gynnig cymorth iechyd meddwl i staff y GIG a gofal cymdeithasol yng Nghymru a phenderfynwyd bod angen enw newydd arnom. Dyma Canopi.

Mae Canopi yn cynnig gwasanaeth cyfrinachol, rhad ac am ddim, sy’n galluogi staff y GIG a gofal cymdeithasol yng Nghymru i gael mynediad at amrywiol lefelau o gymorth iechyd meddwl.

​Rydym yn cynnig hunangymorth, hunangymorth gydag arweiniad, cefnogaeth gan gymheiriaid a therapïau wyneb yn wyneb rhithwir gydag arbenigwyr achrededig.

Help mewn argyfwng

Os ydych angen siarad â rhywun ar frys, gallwch ffonio’r Samariaid ar 116 123 neu tecstiwch FRONTLINE i 85258.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Help mewn argyfwng.

Cyfeiriwch eich hun am gymorth

Os hoffech atgyfeirio eich hun i gael cymorth gan wasanaeth Canopi, llenwch y ffurflen isod.

Byddwch yn ymwybodol, ni allwn dderbyn atgyfeiriadau a wneir ar ran rhywun arall.

Noder: i’n helpu i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl, ni fydd Canopi fel arfer yn derbyn hunanatgyfeiriadau lle mae unigolion eisoes yn derbyn neu ar fin cychwyn triniaeth neu therapi seicolegol gan ddarparwr gofal arall neu ffynhonnell gymorth. Yn yr achosion hyn, byddem yn eich annog i drafod y rhesymau pam eich bod yn ceisio cymorth ychwanegol gyda’ch darparwr gofal presennol neu’ch meddyg teulu.

Atgyfeirio
Cadarnhewch eich e-bost / Please confirm your email
Byddwn yn trefnu galwad i chi gydag un o’n cynghorwyr. A allwch roi gwybod i ni pan fyddwch ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9yb a 5yp – We will arrange a call for you with one of our doctor advisors. Please can you let us know your availability Monday – Friday between 9am and 5pm.

Gallwch fod yn hyderus y byddwn yn ymateb i’ch cais.

​Pan fydd tîm Canopi wedi cael eich ffurflen atgyfeirio, trefnir apwyntiad i chi gael sgwrs dros y ffôn gydag un o’n meddygon gynghorwyr.

Mae meddygon gynghorwyr Canopi yn gweithio o 9am tan 5pm, ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc).

O fewn diwrnod gwaith o gael eich ffurflen, cewch ebost yn cadarnhau’r manylion a roesoch yn y ffurflen atgyfeirio, ynghyd â dyddiad ac amser eich apwyntiad ffôn gyda meddyg gynghorwr.

Byddwch yn ymwybodol y gallai ein hymateb fynd i’ch ffolder negeseuon sothach.

I ddeall sut rydyn ni’n defnyddio’ch data, ewch i’n polisi preifatrwydd.

Hunangymorth

Mae llawer o grwpiau hunangymorth a grwpiau rhithwir y gallech droi atynt hefyd.

Mae dolen i’r rhain i’w gweld ar ein tudalen Adnoddau

Chwilio am help y tu allan i Gymru?

image of the national wellbeing hub for scotland

Cymorth yn yr Alban

Mae Gwasanaeth Arbenigol y Gweithlu (WSS), a ddarperir gan Iechyd Ymarferwyr y GIG, yn wasanaeth iechyd meddwl amlddisgyblaethol cyfrinachol sydd ag arbenigedd mewn trin gweithwyr iechyd a gwasanaethau cymdeithasol proffesiynol a reoleiddir. Maent yn arbenigo mewn gofalu am weithwyr proffesiynol a reoleiddir fel cleifion, ac felly maent yn arbenigwyr ar y rhyngwyneb rhwng rheoleiddio, cyflogaeth a salwch meddwl a dibyniaeth.

logo of the NHS practitioner health

Cymorth yn Lloegr

Mae Iechyd Ymarferwyr yn wasanaeth GIG cyfrinachol am ddim i feddygon a deintyddion ledled Lloegr sydd â salwch meddwl a phroblemau caethiwed, sy’n gweithio neu’n awyddus i ddychwelyd i ymarfer clinigol.

Gall y gwasanaeth helpu gyda materion sy’n ymwneud â phryder iechyd meddwl, gan gynnwys straen neu iselder neu broblem caethiwed, yn enwedig lle gallai’r rhain effeithio ar waith. Darperir y gwasanaeth gan weithwyr iechyd proffesiynol sy’n arbenigo mewn cymorth iechyd meddwl i feddygon ac mae ar gael mewn gwahanol leoliadau ledled Lloegr