Atgyfeirio

Mae Canopi yn darparu gwasanaeth cymorth iechyd meddwl cyfrinachol am ddim i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Sylwer nad ydym yn wasanaeth brys. Os oes angen help arnoch ar unwaith, cliciwch yma.  

Ffurflen atgyfeirio

Angen siarad? Llenwch y ffurflen atgyfeirio isod a bydd un o’r tîm yn cysylltu â chi.

Noder: i’n helpu i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl, ni fydd Canopi fel arfer yn derbyn hunanatgyfeiriadau lle mae unigolion eisoes yn derbyn neu ar fin cychwyn triniaeth neu therapi seicolegol gan ddarparwr gofal arall neu ffynhonnell gymorth. Yn yr achosion hyn, byddem yn eich annog i drafod y rhesymau pam eich bod yn ceisio cymorth ychwanegol gyda’ch darparwr gofal presennol neu’ch meddyg teulu.

Atgyfeirio
Cyn cyflwyno eich atgyfeiriad, cadarnhewch y canlynol:
Os ydych yn teimlo eich bod yn profi argyfwng, ffoniwch 999 neu ewch i’n tudalen ‘Help mewn argyfwng’.
Cadarnhewch y cyfeiriad ebost a ffefrir y gallwn gysylltu â chi arno / Please confirm the preferred email that we can contact you on.
Bydd amser apwyntiad yn cael ei anfon atoch gydag un o’n Meddygon Cynghorol. Rhowch wybod i ni pan fyddwch ar gael rhwng 9am a 5pm ddydd Llun i ddydd Gwener. You will be sent an appointment time with one of our Doctor Advisors. Please let us know when you are available between the hours of 9am – 5pm on Monday – Friday.
Trwy wirio’r blwch hwn, rydych yn cydsynio i dderbyn negeseuon testun awtomataidd gan Canopi Cymru ynglŷn â’ch apwyntiad. Gall ffïoedd negeseuon a/neu ddata safonol fod yn berthnasol. Tecstiwch “STOP” i ganslo / By checking this box, you consent to receiving automated texts from Canopi Cymru relating to your appointment. Standard messaging and/or data rates may apply. To opt out of this service, text “STOP”.

Beth sy’n digwydd nesaf?

  1. Unwaith y byddwn wedi derbyn eich ffurflen atgyfeirio, byddwn yn trefnu apwyntiad i chi gael galwad ffôn gydag un o’n Meddygon Cynghorol.
  • Anfonir e-bost atoch o fewn un diwrnod gwaith yn cadarnhau eich manylion, ynghyd ag amser a dyddiad eich apwyntiad dros y ffôn.

Byddwch yn ymwybodol y gallai ein hymateb fynd i’ch ffolder post sothach.

Argaeledd Meddygon Cynghorol

Mae apwyntiadau Meddygon Cynghorol Canopi ar gael rhwng 9am ac 8pm ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc). 

Nid wyf wedi derbyn cadarnhad fy apwyntiad

Caniatewch hyd at un diwrnod gwaith i dderbyn eich e-bost cadarnhau a gwiriwch eich ffolder post sothach cyn cysylltu â’r tîm.

Ble bydd fy manylion yn cael eu rhannu?

Mae Canopi yn wasanaeth cyfrinachol. I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio ac yn gofalu am eich data, ewch i’n polisi preifatrwydd.