Categorïau
Blog

Pum ffordd o hybu eich iechyd meddwl a’ch lles trwy ddeiet iach

Yn ôl Cymdeithas Ddeieteg Prydain (BDA), mae bwydydd llawn maetholion yn hanfodol i gynnal lefelau egni, hwyliau da a gweithrediad yr ymennydd. Yn y blog hwn, rydym yn cyflwyno pum ffordd ymarferol sy’n seiliedig ar dystiolaeth o hybu eich iechyd meddwl a’ch lles trwy ddeiet iach.

Categorïau
Blog

Tyfu o gwmpas galar: wyth egwyddor i’ch helpu i ymdopi â cholled

Yn ein blog diwethaf, fe wnaethom nodi’r pum cam cyffredin o golli anwylyd. Yma, rydym yn archwilio wyth ‘piler o nerth’ i’n helpu i brosesu ein galar wrth gofio ein hanwylyd…

Categorïau
Blog

Pum cam cyffredin o alar yn dilyn profedigaeth

Gall galaru anwylyd, naill ai trwy farwolaeth, diwedd perthynas neu fath arall o wahanu fod yn broses hynod anodd ac efallai y byddwch chi’n teimlo sbectrwm cyfan o emosiynau. Darllenwch ymlaen i archwilio pum cam galar fel y gallwch chi eu hadnabod ynoch chi’ch hun ac eraill.

Categorïau
Blog

Hunanofal gwirioneddol: cadw’n iach ar ôl therapi

Dim ond y cam cyntaf tuag at adferiad yw derbyn cymorth iechyd meddwl ac weithiau rydym yn gallu profi ‘ailwaeledd’ yn ein hiechyd meddwl. Darllenwch ymlaen i ddysgu strategaethau profedig i’ch helpu i gadw’n iach, gan gynnwys beth i’w wneud os byddwch yn cael ailwaeledd.

Categorïau
Blog

Sut helpodd celf a ffotograffiaeth fi ar y ffordd i adferiad

Mae Julia yn Ffisiolegydd Cardiaidd yng Nghwm Taf. Ar ôl profi salwch corfforol, diagnosis o ADHD, gorbryder ac iselder, dechreuodd beintio. Darllenwch ‘mlaen i ddysgu sut y daeth celf yn arfer lles ‘hanfodol’ i Julia a sut y gallai fod o fudd i chi.

Categorïau
Blog

Dydw i ddim yn iawn ac ni allaf wneud y gwaith rwy’n gwirioni arno

Trosglwyddwyd Jade, uwch-ymarferydd nyrsio, i ward COVID-19 yn ystod y pandemig. Mae’n cofio ei phrofiadau, o’i diagnosis cychwynnol o PTSD, i gael cymorth trwy Canopi.

Categorïau
Blog

Blwyddyn o gynnig cymorth i staff gofal cymdeithasol a staff y GIG yng Nghymru

Ar ôl ehangu ein gwasanaethau cymorth iechyd meddwl ym mis Mai 2022, mae Canopi yn dathlu blwyddyn o gynnig cymorth i staff gofal cymdeithasol a staff y GIG yng Nghymru.

Categorïau
Blog

Astudiaeth newydd yn mesur effaith COVID-19 ar nyrsys

Mae astudiaeth newydd wedi ystyried effaith seicolegol pandemig COVID-19 ar nyrsys a’r gefnogaeth a gynigir iddynt gan Canopi, gwasanaeth cymorth iechyd meddwl i staff y GIG a gofal cymdeithasol sy’n gweithio yng Nghymru.

Categorïau
Blog

Gofalu amdanoch chi yn ystod yr argyfwng costau byw

Gall pryderon ariannol effeithio ar ein hiechyd meddwl mewn sawl ffordd. Darllenwch ymlaen i weld sut y gall Canopi eich helpu pan fydd ei angen arnoch fwyaf yn ystod yr argyfwng costau byw.

Categorïau
Blog

Anhwylder panig: torri’r cylch

Mae tua 1 o bob 100 o bobl yn byw gydag anhwylder panig. Math difrifol o bryder yw hwn a fydd hwyrach yn cael effaith aruthrol ar eich bywyd bob dydd. Dylech chi ddeall yr arwyddion a’r symptomau fel y gallwch chi gael help a thorri’r cylch o banig.

Categorïau
Blog

Cadwch lygad ar sut rydych chi’n teimlo y Nadolig hwn

Gall y Nadolig fod yn gyfnod llawn llawenydd ac atgofion hapus, ond nid yw’r tymor yn llawen ac yn llachar i bawb. Darllenwch ymlaen i archwilio sut gallwch chi gadw llygad ar sut rydych chi’ch hun, ffrindiau, teulu a chydweithwyr yn teimlo y Nadolig hwn.

Categorïau
Blog

Wyth arwydd o ludded na ddylech eu hanwybyddu

Roedd adroddiad gan Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (2021) yn cydnabod lludded corfforol a meddyliol, neu ‘losgi allan’, fel y’i gelwir, fel un o’r bygythiadau mwyaf i weithrediad gwasanaethau’r GIG a gofal cymdeithasol.

Sut deimlad yw cael ‘llosgi allan’, a beth gallwch chi ei wneud?

Categorïau
Blog

Adnabod arwyddion anaf moesol 

Yma, rydym ni’n edrych ar rai o’r sbardunau a’r cysyniadau allweddol sy’n gysylltiedig ag anaf moesol, “…un o’r heriau mwyaf a adroddwyd gan staff gofal iechyd rheng flaen Gwasanaeth Iechyd Gwladol y DU…” (Williamson et al, 2021).

Categorïau
Blog

Dwi’n dechrau teimlo mwy fel fi fy hun eto

Roedd Rachel yn nyrs arbenigol mewn Gofal Dwys. Nid tan iddi ddechrau profi symptomau gorludded meddyliol a chorfforol y gofynnodd am gymorth drwy ei meddyg teulu, a’i cyfeiriodd at Canopi.

Categorïau
Blog

5 peth efallai nad ydych yn gwybod am orbryder

Anhwylderau gorbryder yw’r anhwylder iechyd meddwl mwyaf cyffredin yn y DU.