Categorïau
Blog

Gofalu amdanoch chi yn ystod yr argyfwng costau byw

Gall pryderon ariannol effeithio ar ein hiechyd meddwl mewn sawl ffordd. Darllenwch ymlaen i weld sut y gall Canopi eich helpu pan fydd ei angen arnoch fwyaf yn ystod yr argyfwng costau byw.

Categorïau
Blog

Anhwylder panig: torri’r cylch

Mae tua 1 o bob 100 o bobl yn byw gydag anhwylder panig. Math difrifol o bryder yw hwn a fydd hwyrach yn cael effaith aruthrol ar eich bywyd bob dydd. Dylech chi ddeall yr arwyddion a’r symptomau fel y gallwch chi gael help a thorri’r cylch o banig.

Categorïau
Blog

Cadwch lygad ar sut rydych chi’n teimlo y Nadolig hwn

Gall y Nadolig fod yn gyfnod llawn llawenydd ac atgofion hapus, ond nid yw’r tymor yn llawen ac yn llachar i bawb. Darllenwch ymlaen i archwilio sut gallwch chi gadw llygad ar sut rydych chi’ch hun, ffrindiau, teulu a chydweithwyr yn teimlo y Nadolig hwn.

Categorïau
Blog

Wyth arwydd o ludded na ddylech eu hanwybyddu

Roedd adroddiad gan Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (2021) yn cydnabod lludded corfforol a meddyliol, neu ‘losgi allan’, fel y’i gelwir, fel un o’r bygythiadau mwyaf i weithrediad gwasanaethau’r GIG a gofal cymdeithasol.

Sut deimlad yw cael ‘llosgi allan’, a beth gallwch chi ei wneud?

Categorïau
Blog

Adnabod arwyddion anaf moesol 

Yma, rydym ni’n edrych ar rai o’r sbardunau a’r cysyniadau allweddol sy’n gysylltiedig ag anaf moesol, “…un o’r heriau mwyaf a adroddwyd gan staff gofal iechyd rheng flaen Gwasanaeth Iechyd Gwladol y DU…” (Williamson et al, 2021).

Categorïau
Blog

Dwi’n dechrau teimlo mwy fel fi fy hun eto

Roedd Rachel yn nyrs arbenigol mewn Gofal Dwys. Nid tan iddi ddechrau profi symptomau gorludded meddyliol a chorfforol y gofynnodd am gymorth drwy ei meddyg teulu, a’i cyfeiriodd at Canopi.

Categorïau
Blog

5 peth efallai nad ydych yn gwybod am orbryder

Anhwylderau gorbryder yw’r anhwylder iechyd meddwl mwyaf cyffredin yn y DU.

Categorïau
Blog

Cwrdd â’n Gwirfoddolwr Cymorth Cymheiriaid: Michael

Mae Michael, Seicolegydd Siartredig sydd wedi ymddeol, yn rhannu ei brofiad o fod yn Ddarparwr Cymorth Cymheiriaid gyda HHP Cymru.

Categorïau
Blog

Pum ffordd y gallwn ofalu am ein hiechyd meddwl dros y Nadolig

Ar ôl Nadolig y llynedd, ynghanol cyfnod clo, bydd croeso mawr i ddathliadau mwy “normal” eleni. Fodd bynnag, tra bydd y dathlu gyda ffrindiau a theulu yn gyfnod llawen i lawer, bydd yn dod â heriau iechyd meddwl i eraill.

Categorïau
Blog

Iechyd meddwl ar reng flaen COVID-19

Mae astudiaeth barhaus o iechyd meddwl yn ystod y pandemig wedi canfod bod 62% o oedolion wedi nodi eu bod yn dioddef o orbryder neu’n teimlo’n bryderus o ganlyniad i COVID-19 ar ôl y don gyntaf ym mis Mawrth 2020. Y prif resymau a roddwyd am y teimladau hyn o orbryder oedd: mynd yn sâl, […]

Categorïau
Blog

Angen help? Cymorth cyfrinachol am ddim i ddefnyddwyr alcohol

A wyddoch, ar gyfer dynion a menywod, y dylid argymell nad ydym yn yfed mwy na 14 uned o alcohol yr wythnos?

Ond beth yn union yw uned a phryd mae’n ormod?

Categorïau
Blog

Doeddwn i ddim yn gwybod bod gen i Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD): cyfrif personol

O brofi trawma trwy drasiedi bersonol yn ogystal â gweithio mewn amgylchedd lle roedd llawer o straeon, cafodd Amanda ei hun yn byw mewn cyflwr cyson o ofn.

Mae hi wedi bod mor garedig â rhannu ei phrofiad o wasanaeth HHP Cymru a’r hyn a’i harweiniodd at geisio cefnogaeth i’w hiechyd meddwl.

Categorïau
Blog

5 ffactor a allai fod yn effeithio ar eich cwsg

Mae cysylltiad agos rhwng iechyd meddwl a chwsg. Ar ôl noson dda o gwsg, rydyn ni’n deffro’n teimlo’n adfywiol yn gorfforol ac yn feddyliol, ond gall noson wael o gwsg ein gadael ni’n teimlo’n ddioglyd yn gorfforol ac yn isel yn feddyliol.

Categorïau
Blog

Cwrdd â’r bobl sydd yma i helpu: Dr Rob Morgan

Pan fyddwch yn cysylltu â Canopi am y tro cyntaf, byddwch yn sgwrsio ag un o’n meddygon cynghorol i’n helpu i ddeall y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch. Mae Dr Rob Morgan yn un o’r cynghorwyr hyn ac mae wedi rhannu ei stori am sut y daeth i weithio i Canopi. Mae Canopi yn cynnig […]

Categorïau
Blog

10 peth efallai nad oeddech chi’n eu gwybod am PTSD

Mae llawer o bobl yn meddwl am PTSD fel rhywbeth sy’n effeithio ar y rhai sydd wedi cael profiadau trawmatig wrth wasanaethu yn y lluoedd arfog, ond gall effeithio ar unrhyw un sydd wedi profi sefyllfa drawmatig. Anhwylder Straen wedi Trawma (PTSD) yw’r enw a roddir i set o symptomau y mae rhai pobl yn […]