Adnoddau

Croeso i’n tudalen adnoddau. Dewch o hyd i restr o adnoddau hunangymorth a lawrlwythiadau isod:

Adnoddau hunangymorth

Mae lles yn golygu pethau gwahanol iawn i wahanol bobl.

Er nad yw pob un o’r canlynol wedi’u seilio ar dystiolaeth, rydym ni wedi ceisio cyflwyno cyfoeth o offer ac adnoddau ar-lein, rhithwir, rhai ar ap a rhai “go iawn” sydd wedi’u datblygu ac sydd ar gael i staff gofal iechyd eu defnyddio fel offer hunangymorth.

Mae Canopi’n parhau i weithio ar y cyd ag Gofal Cymdeithasol Cymru, Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ac Iechyd Ymarferwyr GIG Lloegr (NHSPH) i rannu adnoddau mor eang â phosibl. 

Os nad ydych yn siwr iawn ble i ddechrau na beth i’w wneud, mae croeso i chi gysylltu â ni a manteisio ar y cyfle i drafod eich profiadau gydag un o’n tîm.

SilverCloud

Mae SilverCloud yn ofod ar-lein sy’n cynnig dewis gwahanol o raglenni seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol a’u nod yw rhoi’r grym i chi ddatblygu sgiliau i reoli’ch lles seicolegol.

Gellir troi at amrywiol raglenni hunangymorth neu hunangymorth gydag arweiniad, sy’n gyfrinachol ac yn ddiogel. 

Mae pobl sy’n byw yng Nghymru neu sydd wedi cofrestru gyda meddyg teulu yng Nghymru yn gallu defnyddio’r gwasanaethau hyn yn rhad ac am ddim.

Iechyd Ymarferwyr GIG

Maent yn cynnig cyfoeth o opsiynau cymorth, gan gynnwys nifer o weminarau a phodlediadau gan arbenigwyr yn eu maes. Hefyd, mae ganddynt fannau rhithwir i chi dreulio amser ynddynt a dod o hyd i gymorth, ynghyd â digwyddiadau rhithwir eraill.

Edrychwch ar eu calendr digwyddiadau.

Mae gwybodaeth hefyd am amrywiol apiau ar gyfer dyfeisiau symudol

Ioga

Sesiynau ioga hygyrch gyda Miranda Yoga ar YouTube.

Chwiliwch am fideos penodol ar orbryder a galar.

Revive Prescribed Meditation

Mae Revive Prescribed Meditation yn adnodd rhad ac am ddim ar gyfer myfyrdod dan arweiniad i gefnogi iechyd a lles.

Arweinir yr holl fyfyrdodau gan y meddyg teulu, Dr Liza Thomas-Emrus a gymhwysodd fel athrawes fyfyrio gydag Ysgol Fyfyrdod Prydain.

Mae’r myfyrdodau yn addas ar gyfer dechreuwyr neu gyfryngwyr profiadol ac yn ddigon byr i gyd-fynd â bywyd prysur unrhyw un.

Addysg a Gwella Iechyd Cymru

(Higher Education and Improvement Wales – HEIW)

Mae HEIW yn cynnig amrywiaeth o adnoddau ar iechyd a lles.

Ydych chi eisiau Cwtsh Creadigol? 

Mae’n cynnwys adnoddau lles creadigol newydd i weithwyr GIG a gofal cymdeithasol Cymru. 

Mae’n cynnwys gweithgareddau hwyliog i ymlacio a pheidio meddwl am y gwaith drwy ffyrdd creadigol o wella eich lles. 

Chi sy’n penderfynu pryd i wneud y gweithgareddau byrion yng nghwmni’r artist a greodd y syniad. Ydych chi am roi cynnig ar ddawnsio Bollywood neu beintio portread? Beth am wneud ychydig o grefft neu ysgrifennu nofel? Hoffech ganu neu dynnu lluniau gwell?  

Dyma gynnig y Cwtsh.

Yr awyr agored

Crwydrwch yr awyr agored a phrofi’r amgylcheddau naturiol o’n cwmpas.

Ddim yn siwr sut na ble i fynd?

Mae’r Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt yn gweithio i adfer bywyd gwyllt a mannau gwyllt a chredwn fod arnom ni angen natur a bod ar natur ein hangen ni.

Mae treulio amser tu allan ym myd natur yn cynnig buddion niferus i’n hiechyd a’n lles, o wella iechyd corfforol i ostwng pwysedd gwaed, straen a gorbryder, i hybu hwyl, hunan-barch a gwydnwch.

Ynghyd, mae pum Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Cymru yn rheoli 216 gwarchodfa natur sy’n cwmpasu dros 8,000 hectar – mannau gwyrdd â chyfoeth o fywyd gwyllt i’w mwynhau gydol y flwyddyn.

Chwiliwch am Warchodfa Natur ger eich cartref a dysgwch ragor am weithgareddau a digwyddiadau eich Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt lleol.

Bakers Dozen

Adnoddau rhad ac am ddim i weithwyr gofal iechyd ar reoli straen

Cadw’n Iach, y GIG

Detholiad o adnoddau lles ac arwyddion o ewyllys da i staff y GIG, yn canolbwyntio ar Gymru a Bryste.

Bibliotherapi

Nod cynllun Presgripsiwn Llyfrau Cymru yw cefnogi pobl trwy ddefnyddio llyfrau hunangymorth o ansawdd uchel, a ddewiswyd yn arbennig gan seicolegwyr a chwnselwyr.

Posteri

Helpwch ni i godi ymwybyddiaeth o wasanaeth Canopi trwy rannu ein poster.

Gallwch eu lawrlwytho isod ac mae gennym hefyd fersiynau wedi’u lamineiddio ar gael i’w harchebu am ddim.

I archebu posteri, defnyddiwch ein ffurflen gyswllt.

Adroddiad Blynyddol

Darllenwch fwy am ein gwaith a sut y gwnaethom addasu i gefnogi pobl yn y GIG yng Nghymru yn ystod pandemig COVID-19.

Argraffwyd yr adroddiad blynyddol hwn o dan ein henw a’n brand blaenorol, Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru (HHP Cymru)