Categorïau
Blog

Cadwch lygad ar sut rydych chi’n teimlo y Nadolig hwn

Gall y Nadolig fod yn gyfnod llawn llawenydd ac atgofion hapus, ond nid yw’r tymor yn llawen ac yn llachar i bawb. Darllenwch ymlaen i archwilio sut gallwch chi gadw llygad ar sut rydych chi’ch hun, ffrindiau, teulu a chydweithwyr yn teimlo y Nadolig hwn.

Nid yw Canopi yn wasanaeth brys. Os ydych mewn argyfwng ac angen cefnogaeth frys, cliciwch yma.  

Gall y Nadolig fod yn gyfnod anodd i weithwyr cymdeithasol a gofal iechyd

Yn Canopi, rydym yn deall y gall y Nadolig fod yn gyfnod anodd i weithwyr gofal cymdeithasol a iechyd. Efallai y bydd rhai yn dychwelyd i arddull fwy ‘nodweddiadol’ y Nadolig eleni heb gyfyngiadau cymdeithasol, tra gallai eraill gael eu gwahanu oddi wrth eu teulu, teimlo mwy o straen oherwydd prinder staff sy’n gysylltiedig â gwyliau, gofalu am anwylyd neu ddelio â chyflwr iechyd sydd eisoes yn bodoli.

Mae astudiaethau wedi archwilio’r berthynas rhwng y Nadolig a iechyd meddwl, ond sut mae’n effeithio arnom ni?

 • Yn emosiynol: Gall y Nadolig ysgogi atgofion sy’n annymunol, ac yn gyffredinol mae’n gyfnod lle gall emosiynau ‘fod yn fwy dwys’ oherwydd disgwyliadau uwch.
 • Yn ariannol: Gall prynu anrhegion, bwyd a diodydd ar gyfer y tymor fod yn ddrud, gan roi pwysau ariannol diangen arnoch chi.
 • Yn gymdeithasol: Efallai y bydd disgwyl i chi ymgysylltu â ffrindiau, teulu a chydweithwyr yn ystod y cyfnod hwn, a gall hynny fod yn llethol. Fel arall, efallai y byddwch yn teimlo mwy o unigrwydd y Nadolig hwn ac ‘ofn colli cyfleoedd’.
 • Arferion ffordd o fyw: Efallai y bydd effaith ar eich patrymau cysgu, neu efallai y byddwch yn cynyddu lefel eich defnydd o alcohol yn ystod y tymor hwn. Mae’n bwysig cofio y gall ymddygiad penodol wneud gorbryder a hwyliau isel hyd yn oed yn waeth, felly holwch eich hun os byddwch chi neu rywun arall yn sylwi ar newid.

Adnabod yr arwyddion; cael help

Oherwydd cyfuniad o’r ffactorau hyn, efallai y byddwch chi’n teimlo lefel uwch o bryder neu’n profi hwyliau isel yn ystod tymor y gwyliau ac mae ymchwil yn awgrymu nad yw hyn yn anarferol (Sansone a Sansone 2011).  

Mae arwyddion gorbryder neu hwyliau isel yn aml yn gorgyffwrdd ac mae’n bwysig adnabod yr arwyddion. Gallai hynny olygu:

 • Encilio’n gymdeithasol neu golli diddordeb mewn gweithgareddau rydych chi fel arfer yn eu mwynhau
 • Symptomau corfforol gorbryder fel crynu, crychguriadau neu chwysu
 • Anhawster canolbwyntio, gwneud penderfyniadau, neu gofio
 • Anhawster cysgu
 • Anniddigrwydd
 • Teimlo’n anobeithiol neu’n ddi-werth
 • Teimlo ymdeimlad o banig neu fod yn orwyliadwrus.

Gall deimlo’n amhosibl ‘dianc’ rhag tymor y Nadolig, ond mae sawl peth y gallwch eu gwneud i wirio sut rydych chi’n teimlo a lleddfu teimladau cysylltiedig o hwyliau isel neu orbryder.

1.) Dywedwch na wrth rai digwyddiadau Nadolig

Mae’n bwysig gwneud amser i chi’ch hun ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn. Ceisiwch beidio â gorlwytho’ch hun â sefyllfaoedd negyddol neu ormod o ddigwyddiadau. 

2.) Ymarfer myfyrio

Gall myfyrio ein helpu i drawsnewid neu ollwng gafael ar feddyliau negyddol ac mae’n gofyn i ni ganolbwyntio ar y foment bresennol, yn hytrach na phoeni am bobl, senarios a phwysau eraill yn ein gorffennol neu yn y dyfodol.

Cyrchu fideos myfyrio am ddim.

3.) Cynnal lefel dda o weithgaredd corfforol

Gall mynd i’r awyr agored roi hwb i’n hwyliau, yn ogystal â’r endorffinau y mae gweithgarwch corfforol yn eu darparu.

Darllenwch am bwysigrwydd byd natur ar gyfer ein lles.

4.) Monitro yfed alcohol

Efallai y bydd angen i rai osgoi alcohol yn gyfan gwbl os ydych chi’n cael trafferth gyda chamddefnyddio sylweddau neu’n cymryd meddyginiaeth gwrth-iselder.

Darllenwch fwy am alcohol a iechyd meddwl.

5.) Cael digon o gwsg

Gall y Nadolig fod yn heriol yn gorfforol ac yn emosiynol, felly mae’n bwysig ail-wefru’ch batris.

Darllenwch am bwysigrwydd cwsg ar gyfer ein hiechyd meddwl.

6.) Dylech wybod nad ydych chi ar eich pen eich hun

Mae’n gyffredin i lawer o unigolion deimlo ymdeimlad uwch o bryder neu hwyliau isel adeg y Nadolig. Efallai y byddwch am ystyried rhannu eich teimladau gyda ffrindiau, teulu, neu rywun arall.

Os ydych chi’n amau bod eich hwyliau isel neu eich gorbryder wedi bod yn digwydd ers tro, efallai yr hoffech chi siarad â gweithiwr proffesiynol Canopi gan ddefnyddio’r ffurflen ar-lein.  

Angen cefnogaeth ar frys?