Amdanom ni

Mae Canopi yn cynnig gwasanaeth cyfrinachol, rhad ac am ddim, sy’n galluogi staff y GIG a gofal gymdeithasol yng Nghymru i gael mynediad at amrywiol lefelau o gymorth iechyd meddwl.

​Rydym yn cynnig hunangymorth, hunangymorth gydag arweiniad, cefnogaeth gan gymheiriaid a therapïau wyneb yn wyneb rhithwir gydag arbenigwyr achrededig.

Cyn mis Ebrill 2022, roedd ein gwasanaeth yn cael ei adnabod fel Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru (HHP Cymru).

Gwnaethom ehangu i gynnig cymorth iechyd meddwl i staff y GIG a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru a phenderfynwyd bod angen enw newydd arnom. Dyma Canopi.

Nod Canopi yw darparu cefnogaeth i’r rheiny sydd â symptomau acíwt fel y rhai sy’n teimlo wedi eu llethu ac yn ofidus neu’n cael anawsterau wrth reoli’r heriau amrywiol y mae’r pandemig wedi’u cyflwyno; y rhai sy’n datblygu symptomau o orbryder ac iselder, yn ogystal ag effeithiau tymor hwy fel Anhwylder Straen wedi Trawma (PTSD).

​Sut mae’n gweithio

Ar ôl cysylltu â’r gwasanaeth, cyfeirir unigolion at feddyg gynghorydd wedi’i hyfforddi a fydd yn brysbennu eu hangen ac yn eu cyfeirio at un neu fwy o’r gwasanaethau canlynol

Hunangymorth

Mewn cydweithrediad ag Gofal Cymdeithasol Cymru, Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a gwasanaeth Iechyd Ymarferwyr GIG Lloegr, gallwn gyfeirio at nifer o apiau ar gyfer dyfeisiau symudol, canllawiau hunangymorth, grwpiau rhithwir a gwasanaethau eraill.

Mae’r rhestr hon yn cael ei datblygu’n barhaus. Ewch i’n hadnoddau.

Cefnogwr Lles

Bydd hyn yn rhoi mynediad i wirfoddolwyr sy’n cynnig cefnogi cymheiriaid.

Bydd meddygon yn cael eu cyfeirio at y gwasanaethau sy’n cael eu rhedeg gan Gymdeithas Feddygol Prydain (y BMA). Bydd gweithwyr eraill yn cael eu cyfeirio at wasanaeth Canopi.

Hunangymorth gydag arweiniad

Yn dilyn ymgynghoriadau cychwynnol naill ai gyda therapydd SilverCloud neu Canopi, bydd unigolion yn cael eu cyfeirio at ddeunyddiau Hunangymorth penodol. Fel y bo’n briodol, bydd ymgynghoriad dilynol yn adolygu’r angen am gymorth ychwanegol.

Ar y cyd â’r Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol (NCMH) a Straen Trawmatig Cymru, rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth hunangymorth dan arweiniad ar gyfer anhwylder straen wedi trawma (PTSD).

Ymgynghoriadau wyneb yn wyneb rhithwir

Gall unigolion dderbyn cwrs byr o therapi gwybyddol ymddygiadol (CBT) gan therapydd sydd wedi’i achredu gan Gymdeithas Seicotherapïau Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain (BABCP).

Dyluniwyd Canopi i weithio ar y cyd â gwasanaethau a gynigir gan adrannau iechyd galwedigaethol a’r gefnogaeth sydd ar gael i unigolyn trwy ei feddyg teulu, ac i ategu’r rhain.

Sut i gysylltu â ni

I gael at ein hunangymorth gydag arweiniad, cefnogaeth gan gymheiriaid, a gwasanaethau wyneb yn wyneb rhithwir, cysylltwch â ni.

Mae tair ffordd o wneud hyn:

  1. Llenwch ein ffurflen atgyfeirio
  2. Anfonwch ebost at canopi@caerdydd.ac.uk
  3. Ffoniwch 0800 058 2738

Os oes modd, ystyriwch gysylltu â ni gan ddefnyddio’r ffurflen atgyfeirio neu’r e-bost yn y lle cyntaf.

Byddwn yn cysylltu â chi o fewn un diwrnod gwaith ac yn trefnu i chi siarad ag un o’n meddygon gynghorwyr, a fydd yn trafod eich opsiynau ar gyfer therapïau a chefnogaeth barhaus gyda chi. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim.

Mae Canopi ar gael ddydd Llun i ddydd Gwener, 9yb – 5yp

​Os hoffech siarad â rhywun yn Gymraeg, rhowch wybod i’r llinell gymorth pan fyddwch yn gysylltu â ni.

Chwilio am help y tu allan i Gymru?

image of the national wellbeing hub for scotland

Cymorth yn yr Alban

Mae Gwasanaeth Arbenigol y Gweithlu (WSS), a ddarperir gan Iechyd Ymarferwyr y GIG, yn wasanaeth iechyd meddwl amlddisgyblaethol cyfrinachol sydd ag arbenigedd mewn trin gweithwyr iechyd a gwasanaethau cymdeithasol proffesiynol a reoleiddir. Maent yn arbenigo mewn gofalu am weithwyr proffesiynol a reoleiddir fel cleifion, ac felly maent yn arbenigwyr ar y rhyngwyneb rhwng rheoleiddio, cyflogaeth a salwch meddwl a dibyniaeth.

logo of the NHS practitioner health

Cymorth yn Lloegr

Mae Iechyd Ymarferwyr yn wasanaeth GIG cyfrinachol am ddim i feddygon a deintyddion ledled Lloegr sydd â salwch meddwl a phroblemau caethiwed, sy’n gweithio neu’n awyddus i ddychwelyd i ymarfer clinigol.

Gall y gwasanaeth helpu gyda materion sy’n ymwneud â phryder iechyd meddwl, gan gynnwys straen neu iselder neu broblem caethiwed, yn enwedig lle gallai’r rhain effeithio ar waith. Darperir y gwasanaeth gan weithwyr iechyd proffesiynol sy’n arbenigo mewn cymorth iechyd meddwl i feddygon ac mae ar gael mewn gwahanol leoliadau ledled Lloegr

Darllen ein hadroddiad blynyddol