Categorïau
Newyddion

Dyma Canopi: dyfodol HHP Cymru

Rydyn ni’n ehangu! Mae ein gwasanaeth yma i gefnogi holl staff gofal cymdeithasol a staff y GIG yng Nghymru.

Oherwydd y newidiadau cyffrous hyn, roeddem yn meddwl ei bod yn bryd cael enw newydd. Dyma Canopi…

Ers dechrau’r pandemig, mae Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru (HHP Cymru) wedi cynnig cymorth iechyd meddwl a lles am ddim i’r holl staff sy’n gweithio yn y GIG yng Nghymru.

O dan yr enw newydd Canopi, byddwn yn parhau i gynnig yr un cymorth iechyd meddwl cyfrinachol a phroffesiynol am ddim i holl staff GIG Cymru, ond rydym yma i wneud mwy. Rydym yn falch o gyhoeddi bod Canopi yma i gynnig dull integredig o ymdrin â chymorth iechyd meddwl a lles yng Nghymru ar draws gweithluoedd Gofal Cymdeithasol a’r GIG.

Gyda’r ehangu newydd cyffrous hwn, rydym wedi dewis ailenwi’r gwasanaeth i adlewyrchu amrywiaeth a rolau cynyddol yr unigolion sy’n defnyddio ein gwasanaethau.

Mae Canopi yn wasanaeth cymorth iechyd meddwl a lles cyfrinachol, am ddim i holl staff y GIG a Gofal Cymdeithasol sy’n gweithio yng Nghymru

a woman smiling at the camera with large white letters over the image saying: free, confidential and personalised

Ein hanes

Crëwyd HHP Cymru yn 2012 ac yn wreiddiol roedd yn gweithredu fel gwasanaeth cymorth iechyd meddwl i feddygon nad oeddent, am ba reswm bynnag, yn gallu datgelu eu pryderon iechyd meddwl i unrhyw un.

Roedd awydd bob amser i ehangu’r gwasanaeth a chynnig cymorth i grŵp ehangach. Ers ei greu, mae’r gwasanaeth wedi ehangu’n sylweddol.

Rhoddodd pandemig COVID-19 gyfleoedd i ddod â lles y gweithlu i’r amlwg a’n herio i ddatblygu model mwy cydweithredol a theg.

Nid oedd amser gwell i ehangu’r gwasanaeth a sicrhau ei fod ar gael i holl staff y GIG yng Nghymru. Roedd hyn yn cynnwys, ond nid oedd wedi’i gyfyngu i grwpiau meddygol, nyrsio, proffesiynol perthynol a grwpiau nad ydynt yn broffesiynol, aelodau o’r tîm gweinyddol a rheoli.

Roeddem yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru a Phrifysgol Caerdydd am eu cefnogaeth barhaus drwy’r cyfnod eithriadol o heriol hwn.

Drwy’r pandemig, gwelsom gynnydd sylweddol yn nifer y bobl sy’n dod i’r gwasanaeth, nid yn unig y rhai ar y rheng flaen ond o bob rhan o’r GIG yng Nghymru.

Rhwng mis Ebrill 2020 a mis Mawrth 2021, gwnaethom gyflawni llawer.

 • Defnyddiodd 770 o bobl ein gwasanaethau
 • Roedd 66 o gynghorwyr a therapyddion yn cefnogi ein defnyddwyr
 • ymwelwyd â’r wefan 21,000 o weithiau
 • Derbyniodd 550+ o bobl Therapi Gwybyddol Ymddygiadol
 • Ymunodd 6 aelod â’n Grŵp Cynghori Cyhoeddus
 • 40+ o bobl wedi cael cymorth gan gymheiriaid
 • Daeth 70+ o bobl i’n symposiwm blynyddol cyntaf
 • Ymunodd 7 aelod â’n Grŵp Cynghori Strategol

Ers mis Mawrth 2021 rydym wedi derbyn dros 1500 o hunanatgyfeiriadau. Gan adeiladu ar y profiad hwn, rydym yn falch iawn o allu cynnig y cymorth a gynigir gan Canopi i’r holl staff sy’n gweithio ar draws y GIG a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru.

Cyflwyno Canopi

Mae Canopi, y cyfieithiad Cymraeg o’r gair “canopi” yn cyfeirio at grŵp o goed sy’n cydblethu i ffurfio haen amddiffynnol o wyntoedd cryfion a stormydd. Mae hefyd yn creu amgylchedd i gefnogi twf a chynaliadwyedd.

Yn yr un modd ag y mae canopi yn cynnig amddiffyniad a diogelwch, mae Canopi yn rhoi lle diogel i bobl rannu a siarad am eu heriau, tra hefyd yn annog twf ac yn cynnig cymorth fel rhan o system sy’n gweithio gyda’i gilydd.

Ein prif nodau

Er gwaethaf y newid enw a’r diweddariad brandio, mae ein cenhadaeth o gynnig cymorth iechyd meddwl a lles am ddim yn aros yr un fath.

Ein nod yw:

 • Darparu gwasanaeth cymorth iechyd meddwl a lles personol o ansawdd uchel i’r gweithlu
 • Adeiladu mwy a mwy ar y cydweithio â sefydliadau ar draws y sectorau gofal cymdeithasol ac iechyd
 • Cyfrannu at hyrwyddo gofalu am ein hiechyd meddwl yn gadarnhaol
 • Rhoi cymorth i’r rhai sy’n teimlo na allant gael mynediad at wasanaethau sy’n seiliedig ar gyflogwyr
 • eiconau yn y delweddau gwyrdd golau a tywyll brandio Canopi yn dangos sgyrsiau, bawd i fyny, calon, a gwrando
icons in the Canopi branding light and dark green images showing conversations, a thumbs up, a heart, and listening

Cael cefnogaeth

Ar ôl cysylltu â’r gwasanaeth, caiff unigolion eu cyfeirio at gynghorydd meddyg hyfforddedig a fydd yn brysbennu eu hanghenion ac yn eu cyfeirio at un neu fwy o’r gwasanaethau canlynol:

 • Hunangymorth
 • hunangymorth dan arweiniad
 • cymorth gan gymheiriaid
 • therapïau wyneb yn wyneb rhithwir gydag arbenigwyr achrededig
 • cymorth ar gyfer PTSD
 • gwasanaeth cymorth alcohol.

Cysylltu â ni

I gael mynediad at y gwasanaethau hyn am ddim, llenwch ein ffurflen atgyfeirio fer.

Byddwn yn cysylltu â chi o fewn un diwrnod gwaith a byddwn yn gwneud trefniadau i chi siarad ag un o’n cynghorwyr meddygon a fydd yn eich trafod drwy eich opsiynau ar gyfer therapïau a chymorth parhaus.

Mae Canopi ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9yb – 5yp

Adnoddau

Darllenwch straeon defnyddwyr gwasanaeth