Categorïau
Blog

Pwysigrwydd cysylltu â natur er ein lles

Natur yw thema Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl eleni ac mae’r Athro Debbie Cohen, un o sylfaenwyr HHP Cymru, yn garedig iawn wedi rhannu rhai meddyliau ar ba mor bwysig yw hi i staff y GIG gysylltu â natur.

Helo, fy enw i yw’r Athro Debbie Cohen ac rwy’n athro emeritws meddygaeth alwedigaethol ym Mhrifysgol Caerdydd, sy’n golygu fy mod i wedi ymddeol o’r GIG a o Brifysgol Caerdydd, ond dwi ddim wedi ymddeol yn llwyr!

Tua diwedd fy ngyrfa ac ers i mi ymddeol rwyf wedi adeiladu daliad bach 10acre neu fferm fach lle rwy’n bridio ac yn rheoli anifeiliaid brîd prin fel fel defaid, moch a geifr.

Mae nifer cynyddol o dystiolaeth i ddangos bod llawer o fuddion i fod yn yr awyr agored, gan gynnwys effeithiau cadarnhaol ar iechyd corfforol a meddyliol.

Gall ymgysylltu â’r awyr agored a’r amgylchedd naturiol fod ar sawl ffurf gan gynnwys garddio / tyfu, ymweld neu ymarfer mewn mannau gwyrdd, rhyngweithio â bywyd gwyllt a chymryd rhan mewn gwaith cadwraeth.

Canfu astudiaeth a gwblhawyd yn ddiweddar gan Gofal Iechyd Cynaliadwy ar draws tri safle’r GIG a gynhwyswyd yn yr astudiaeth, roedd awydd cryf ymhlith staff iechyd i gymryd amser yn yr awyr agored, gyda hyd at 89% o staff yn nodi & nbsp; yr hoffent dreulio mwy o amser mewn man gwyrdd ar eu safle nag a wnaethant ar hyn o bryd (1). 

Nododd staff a ddywedodd eu bod yn treulio amser yn rheolaidd ym mannau gwyrdd eu safleoedd yn ystod y diwrnod gwaith lefelau sylweddol uwch o les.

Y ffordd fwyaf cyffredin y treuliodd staff amser mewn man gwyrdd yn y gwaith oedd mynd am dro ar y safle yn ystod egwyl.

A young dark haired woman walking along a path through a park

Rhywbeth arall rydw i hefyd wedi’i ddysgu ar fy nhaith yn fy ngalwedigaeth newydd yw sut i reoli’r tir, sut i feddwl am sut i adeiladu fy nhir sydd wedi cael ei adael yn fraenar ers dros 10 mlynedd.

Yn wyneb argyfwng hinsawdd a cholli ffermio bioamrywiaeth a’r rhai sy’n ymwneud â’r amgylchedd naturiol wedi gorfod meddwl yn fawr am sut y gallent adfywio ac ail-greu system sy’n fwy cynaliadwy.

Yr her yma i’r GIG yw meddwl am yr hyn y gallwn ei ddysgu o’r syniadau hyn am gynaliadwyedd ac adfer o’r amgylchedd naturiol y gallwn ei ddefnyddio i ddatblygu a creu gweithlu mwy cynaliadwy yn ogystal â system gofal iechyd mwy cynaliadwy?

Lle i anadlu: gwerthfawrogi man gwyrdd yn safleoedd y GIG ar gyfer lles staff

Mae angen i ni feddwl yn fwy, mae angen i ni fod yn feiddgar a dysgu oddi wrth eraill; gan feddwl yn gyfannol am sefydliadau yn yr un ffordd y byddem yn meddwl am adfer amgylchedd naturiol a sut y gallwn adfywio rhywbeth sy’n dod yn gynaliadwy yn barhaus.

Er enghraifft, nid yw’n gynaliadwy ychwanegu nitrogen fel ateb cyflym i bridd heb ofalu am yr hyn sy’n ei ddisbyddu. Mae’n rhaid i ni gael sylfeini’r pridd yn iawn i gynnal twf iach.

Felly beth allwn ni ei ddysgu o’r hyn sydd wedi bod yn digwydd o’n cwmpas?

Beth am glicio ar rai o’r fideos canlynol i weld beth mae rhai o fy ffrindiau a chydweithwyr wedi bod yn meddwl amdano.

Pa syniadau allech chi eu cymryd a’u defnyddio?

Sue Pritchard – Prif Weithredwr y Comisiwn Ffermio Bwyd a Chefn Gwlad

Kim Stoddart – Newyddiadurwr, awdur a golygydd garddio

Dom Higgins – Pennaeth Addysg ac Iechyd yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt

Diolch a chredydau fideo i Ben Harris

1.  Centre for Sustainable Healthcare (2020).  Workplace, Wellbeing and Green Space. 

Adnoddau

HHP Cymru

Mae Iechyd ar gyfer Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru (HHP Cymru) yn cynnig mynediad at gymorth iechyd meddwl i holl weithwyr, myfyrwyr a gwirfoddolwyr GIG Cymru.

Mae HHP Cymru yn wasanaeth cyfrinachol am ddim sy’n cael ei gefnogi gan gyllid Llywodraeth Cymru a’i weinyddu trwy Brifysgol Caerdydd.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.